dr Dorota Leszczyńska-Jasion

 

Imię i nazwisko: Dorota Leszczyńska-Jasion
Data i miejsce urodzenia: 5 lipca 1980, Zielona Góra
Praca:
60-568 Poznań,
ul. Szamarzewskiego 89a,
Instytut Psychologii UAM,
Zakład Logiki i Kognitywistyki
e-mail: Dorota.Leszczynska[at]amu.edu.pl
tel. / fax : (0 61) 829 21 07 (sekretariat Instytutu Psychologii)

Kwalifikacje naukowe

2006: Doktorat z filozofii w Uniwersytecie Zielonogórskim
Tytuł rozprawy doktorskiej: The Method of Socratic Proofs for Normal Modal Propositional Logics
Promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski
Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Pogonowski (UAM), prof. dr hab. Tomasz Skura (UZ)

2003 — 2006: Studia doktoranckie na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego w zakresie historii
Opiekun naukowy: prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski

2003: Magisterium z filozofii w Uniwersytecie Zielonogórskim
Tytuł pracy magisterskiej: Teza o niezdeterminowaniu przekładu z punktu widzenia uhistorycznionej filozofii nauki
Promotor pracy: prof. dr hab. Wojciech Sady
Recenzent: prof. dr hab. Adam Grobler

1999 — 2003: Studia magisterskie w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Publikacje

KSIĄŻKOWE:

 • Dorota Leszczyńska, “The Method of Socratic Proofs for Normal Modal Propositional Logics”, Adam Mickiewicz University Press, 2007  {BibTeX}

ARTYKUŁY:

– w języku angielskim

 • Dorota Leszczyńska, “Socratic Proofs for some Normal Modal Propositional Logics”, Logique et Analyse, Vol. 47, No. 185-188, 2004, pp. 259-285.  {BibTeX}
 • Andrzej Wiśniewski, Guido Vanackere, Dorota Leszczyńska, “Socratic Proofs and Paraconsistency: A Case Study”, Studia Logica, Vol. 80, No. 2-3, 2005, pp. 433-468.  {BibTeX}
 • Dorota Leszczyńska, “A Loop-Free Decision Procedure for Modal Propositional Logics K4, S4 and S5”, Journal of Philosophical Logic, Vol. 38, No. 2, 2009, pp. 151-177.
 • Dorota Leszczyńska-Jasion, “The Method of Socratic Proofs for Modal Propositional Logics: K5, S4.2, S4.3, S4M, S4F, S4R and G”, Studia Logica, Vol. 89, No. 3, 2008, pp. 371-405.  {BibTeX}
 • Dorota Leszczyńska-Jasion, Mariusz Urbański, Andrzej Wiśniewski, “Socratic Trees”, Studia Logica, opublikowane on-line 05.09.2012, DOI: 10.1007/s11225-012-9404-0

– w języku polskim:

 • Leon Koj, Dorota Leszczyńska, Tomasz Wiziński, “Początki problemu zmiany: Parmenides”, Kwartalnik Filozoficzny, t. XXXIII, z. 1, 2005, s. 5-35
 • Leon Koj, Dorota Leszczyńska, “Czy Parmenides był ewentystą?”, Analiza i Egzystencja, nr 1, Szczecin 2005, s. 131-138
 • Dorota Leszczyńska, “Co głosi relatywizm poznawczy? Rekonstrukcja konstytutywnych twierdzeń relatywizmu”, Filozofia Nauki, rok XIII, nr 1 (49), 2005, s. 99-110
 • Dorota Leszczyńska, “Willard van Orman Quine: doktryna niezdeterminowania przekładu”, Kwartalnik Filozoficzny, tom XXXV, zeszyt 2, 2007, s. 23-43

TŁUMACZENIA:

 • Antti Revonsuo, “O naturze wyjaśniania w neuronaukach” (“On The Nature of Explanation in Neuroscience”), w: “Funkcje umysłu”, Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki, Zysk i Ska 2010

Udział w konferencjach krajowych, wystąpienia:

 • Co głosi relatywizm poznawczy: rekonstrukcja konstytutywnych tez relatywizmu; III Zielonogórskie Sympozjum Filozoficzne, Zielona Góra, 12-14.IX.2002
 • Modalne rachunki sokratyczne, VII Polski Zjazd Filozoficzny, Szczecin, 14-18.IX.2004
 • Leon Koj, Dorota Leszczyńska, Czy Parmenides był ewentystą?, VII Polski Zjazd Filozoficzny, Szczecin, 14-18.IX.2004
 • Rachunki sokratyczne dla pewnych rozszerzeń systemu S4, X Konferencja “Zastosowania Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki”, Szklarska Poręba, 9-13.V.2005
 • Metoda dowodów sokratycznych w normalnych modalnych rachunkach zdaniowych, wystąpienie w ramach Zielonogórskiego Konwersatorium Filozoficznego organizowanego przez Zielonogórski Oddział PTF, Zielona Góra, 8.VI.2006
 • Rachunki sokratyczne a relacja silnej konsekwencji w logikach modalnych, Umysł w świecie — świat w umyśle, Poznań 1-2 grudnia 2006
 • Paweł Łupkowski, Dorota Leszczyńska, Zmiana – próba ujęcia formalnego, poświęcona pamięci Profesora Leona Koja konferencja pt. “Tematy logiczne, semiotyczne i filozoficzne”, Lublin 30.VI.2007
 • Metoda dowodów sokratycznych: formalizacja pewnych relacji inferencyjnych między pytaniami, “Świętokrzyskie X Polskie Warsztaty Logiczno-Filozoficzno-Kognitywistyczne”, Klasztor na Świętym Krzyżu, 10-13.IX.2007

Udział w konferencjach międzynarodowych:

 • Socratic Proofs for some modal propositional calculi, 8th Flemish-Polish Workshop on Adaptive and Erotetic Logics and their Applications to the Philosophy of Science, Zielona Góra, 20-22.XI.2003
 • Socratic Proofs for Normal Modal Logics: A Right-sided Approach, VlaPoLo9 – International Workshop “Patterns of Scientific Reasoning: Adaptive and Interrogative Perspectives”, Uniwersytet w Gandawie, 6-8.V.2004
 • Loop-free decision procedure for modal logics K4, S4 and S5 formulated within the framework of the method of Socratic proofs, Trends in Logic IV: “Towards Mathematical Philosophy”, Toruń, 1-4.IX.2006
 • Theorem-Prover for Propositional Modal Logics Based on the Method of Socratic Proofs, 2nd Polish and International PD Forum-Conference on Computer Science, Smardzewice-Łódź, 16-19 October 2006.

Nagrody:

2008, Indywidualna nagroda trzeciego stopnia Rektora UAM za osiągnięcia naukowe

Stypendia:

Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (w ramach Subsydium Profesorskiego prof. A. Wiśniewskiego), wrzesień 2003 – czerwiec 2006

Udział w programach badawczych:

 • Inferencyjna logika pytań a scenariusze rozwiązywania problemów badawczych
  Program realizowany w ramach Subsydium Profesorskiego prof. dra hab. Andrzeja Wiśniewskiego, finansowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej;
 • A formal study of topics from the philosophy of science, especially in terms of adaptive and erotetic logic and of their combination
  Program finansowany przez Ministerstwo Wspólnoty Flamandzkiej (Belgia) i Komitet Badań Naukowych; kierownicy programu: prof. dr Erik Weber, prof. dr hab. Adam Grobler;
 • Logiczne i metodologiczne aspekty procedur badawczych
  Program finansowany przez Uniwersytet Zielonogórski; kierownicy programu: prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski, prof. dr hab. Wojciech Sady.

Organizacja konferencji:

 • 5th Flemish-Polish Workshop on Adaptive and Erotetic Logics and their Applications to the Philosophy of Sciences, Zielona Góra, 15-17. XI. 2001; członek komitetu organizacyjnego;
 • 8th Flemish-Polish Workshop on Adaptive and Erotetic Logics and their Applications to the Philosophy of Science, Zielona Góra, 20-22. XI. 2003; członek komitetu organizacyjnego;
 • Umysł w świecie — świat w umyśle, V Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego, Poznań, 1-2 grudnia 2006; członek komitetu organizacyjnego;
 • Sposoby działania umysłu i metody ich badania, VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego połączony z III Poznańskimi Kolokwiami Kognitywistycznymi, Poznań, 18-19 kwietnia 2008; członek komitetu organizacyjnego

Funkcje pełnione w UAM:

 • 2007, członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na kierunek kognitywistyka (na rok akademicki 2007/2008);
 • od roku akademickiego 2007/2008: opiekun roku (kierunek: kognitywistyka);
 • 2008, sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na kierunek kognitywistyka (na rok akademicki 2008/2009);
 • 2008, członek Komisji Rekrutacyjnej na kierunek psychologia (egzaminy wstępne dla kandydatów na studia niestacjonarne);
 • od września 2008 do lutego 2009: Koordynator ds. Programu LLP-Erasmus w Instytucie Psychologii UAM