dr Joanna Trzebińska

 

Imię i nazwisko: Joanna Trzebińska (dawniej Szwabe)
Praca: 60-568 Poznań,
ul. Szamarzewskiego 89a,
Instytut Psychologii UAM,
Zakład Logiki i Kognitywistyki
e-mail:  joanna.trzebinska@amu.edu.pl
tel. / fax : (0 61) 829 21 07 (sekretariat Instytutu Psychologii)

Kwalifikacje naukowe:

1996: licencjat filologii angielskiej, UAM.

1996-1998: studia magisterskie na kierunku filologia angielska w Instytucie Filologii Angielskiej, UAM.

1994-2002: studia magisterskie na drugim kierunku – filozofii w Instytucie Filozofii, UAM.
magisterium: Znaczenie według odbiorcy. Pragmatyczno-kognitywne ujęcie procesu ustalania znaczeń komunikatów, 2002, Instytut Filozofii UAM.

2002-2006: stypendium doktoranckie w Instytucie Filozofii, UAM.
doktorat: Odbiór komunikatu jako zadanie poznawcze. Ujęcie pragmatyczno-kognitywne, 2006, Instytut Filozofii UAM.
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Klawiter.

Specjalność naukowa:

Kognitywna pragmatyka języka

Zainteresowania naukowe:

Filozofia języka i komunikacji, językoznawstwo kognitywne, w szczególności pragmatyka języka, kognitywistyka

Przynależność do towarzystw naukowych:

Polskie Towarzystwo Filozoficzne
Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne
Polskie Towarzystwo Językoznawstwa Kognitywnego (od 2007)

Przebieg pracy zawodowej:

od 2007 Zakład Logiki i Kognitywistyki, Instytut Psychologii UAM (adiunkt)

2006 Pracownia Logiki i Kognitywistyki, Instytut Psychologii UAM (adiunkt)

2002-2006 Zakład Epistemologii i Kognitywistyki, Instytut Filozofii UAM (doktorantka)

Działalność organizacyjna:

2006-2008 Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego (sekretarz)

Nagrody i wyróżnienia:

Nagroda Rektora UAM idywidualna II stopnia za osiągnięcia w nauce. 2009.

Autorstwo programów przedmiotów nauczanych na UAM

Joanna Trzebińska jest autorem programów 5 przedmiotów prowadzonych na kognitywistyce: językoznawstwo kognitywne (wykład i ćwiczenia), językoznawstwo ogólne (wykład i ćwiczenia), laboratorium ‘badania korpusowe’, filozofia umysłu (wykład i ćwiczenia), przedmiotu praca z obcojęzycznym tekstem naukowym oraz współautorem programu przedmiotu ‘praca empiryczna’

Doświadczenie dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone dla studentów studiów magisterskich:

 • Logika matematyczna (ćwiczenia),
 • Język a świadomość — podejście kognitywne (konwersatorium),
 • Filozofia języka — zagadnienie znaczenia komunikatów (konwersatorium),
 • Filozofia współczesna (ćwiczenia),
 • Komunikacja werbalna a procesy poznawcze (konwersatorium),
 • Wstęp do kognitywistyki (ćwiczenia),
 • Praca z obcojęzycznym tekstem naukowym (ćwiczenia),
 • Filozofia umysłu (wykład i ćwiczenia),
 • Językoznawstwo kognitywne (wykład i ćwiczenia),
 • Podstawowe problemy kognitywistyki: Świadomość (konwersatorium),
 • Laboratorium – badania korpusowe
 • Językoznawstwo ogólne (ćwiczenia)
 • Seminarium magisterskie (15 wypromowanych prac magisterskich, 2 zrecenzowane)

Działalność naukowa:

* część publikacji została wydana pod poprzednim nazwiskiem – Joanna Szwabe, dotyczy to także wystąpień konferencyjnych

Korpusy

Joanna Trzebińska zaprojektowała strukturę,  kierowała konstrukcją i anotacją dwóch korpusów języka naturalnego:

Korpus Mowy Osób Niepełnosprawnych
Opis korpusu

Korpus Mowy Dzieci Polskich
Opis prac

TAGLING – serwis do obsługi plików korpusowych 

Publikacje

MONOGRAFIE:

Polish Child Directed Speech Corpus. Talkbank. Haman, E., Etenkowski, B., Łuniewska, J. Szwabe, M., Dąbrowska, E., Szreder, M., Łaziński, M. 2011. . Pittsburgh ISBN: 978-1-59642-393-0

Odbiór komunikatu jako zadanie poznawcze. Ujęcie pragmatyczno-kognitywne. UMYSŁ. Prace z Filozofii i Kognitywistyki. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2008. [spis treści]  {BibTeX}

 

 ARTYKUŁY:

– w języku angielskim

 • Trzebińska, Joanna, Michalak, Anna, Korpal, Paweł (submitted) “On the key role of gaze direction in gesture-speech mismatches”
 • Trzebińska Joanna , Bartoszewicz Jakub (submitted) “Corpus Analysis of Physical Disability Effects on the Usage of Conceptual Metaphors in Polish”
 • Trzebińska Joanna, Bartoszewicz Jakub (2014). Multi-level Annotation of the Specialized Corpus of Dialogs of Disabled Polish Speakers. COGNITIVE STUDIES .Warszawa;  14, 121-129
 • Szwabe Joanna, Pragmatic Competence – Mindreading Meets Speaker’s Meaning. 2007. Language and Meaning. Cognitive and Functional Perspectives. Polish Studies in English Language and Literature, tom 19. Frankfurt am Mein: Peter Lang; 293-312.
 • Szwabe Joanna, The Not So Skewed Corpora. Why Use a Corpus for a Language Study?, Lingua ac Communitas, 2002, Nr 12/2002,  s. 117-131.

– w języku polskim:

 • Trzebińska, Joanna, Świętek, Adrianna (złożony). Test metafor związanych z ruchem u osób dorosłych z niepełnosprawnością ruchową.
 • Durczak, Marta,  Trzebińska, Joanna (złożony). Odbiór i produkcja metafor orientacyjnych oraz eufemistycznych u osób z Zespołem Turnera.
 • Trzebińska, Joanna, Czoska Agnieszka (2016). “Implikatury”. Przewodnik po filozofii języka. Joanna Odrowąż-Sypniewska (red.). Wydawnictwo WAM
 • “Wprowadzenie” do części JĘZYK: przestrzenie mentalne, obrazowanie, interpretacja pragmatyczna w A. Klawiter (red.) Formy aktywności umysłu PWN, 2009, str.255-259.2009
 • Szwabe Joanna. O pewnej różnicy między odbiorcą a odbiornikiem. Uwagi do pragmatyczno-kognitywnej wizji komunikacji, Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu: Mózg i jego umysły, 2007, t. 2, Zysk i S-ka, Poznań; 73-89.
 • Szwabe Joanna. Znaczenia dane, domyślne, wywnioskowane. Rozumienie komunikatów w ujęciu współczesnej pragmatyki języków naturalnych, Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu: Mózg i jego umysły,  2007, t. 2, Zysk i S-ka, Poznań; 49-72.
 • Szwabe Joanna. Powodzenie aktu komunikacji z punktu widzenia odbiorcy, RRR-Kognitywistyka, t. 2/2006, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 257-271.

REDAKCJA:

 • Redakcja tomu 5/nr 1 „Język – narzędzie umysłu”, Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu. Poznań 2012.
 • redakcja działu JĘZYK: przestrzenie mentalne, obrazowanie, interpretacja pragmatyczna w A. Klawiter (red.) Formy aktywności umysłu, PWN 2009.

RAPORTY Z BADAŃ

 • Szwabe, Joanna (2009) Raport z badań: Korpusowa analiza wypowiedzi osób niepełnosprawnych. Moduł badawczy nr 8 – w projekcie pt.: Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych. Warszawa: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej.
 • Szwabe, Joanna (2009). Korpus Mowy Osób Niepełnosprawnych (MON) – Projekt struktury anotacji. Produkt 1 w ramach zadania Korpusowa analiza wypowiedzi osób niepełnosprawnych w module badawczym nr 8 – w projekcie pt.: Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych. Warszawa: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
 • Szwabe, Joanna (2009) Korpus Mowy Osób Niepełnosprawnych (MON) – Tagset. Produkt 2 w ramach zadania Korpusowa analiza wypowiedzi osób niepełnosprawnych w module badawczym nr 8 – w projekcie pt.: Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych. Warszawa: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

 

POPULARYZACJA KOGNITYWISTYKI:

 • Wywiad z Melvynem Goodalem „Czy można widzieć i nie być tego świadomym?” w „Język – narzędzie umysłu”, Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu, tom 5/nr 1 Poznań 2012, str. 85-92
 • Maszyneria rozmów Charaktery 1/2008; 64-67.

TŁUMACZENIA:

 • tłumaczenie tekstu:  The Neural Basis of Economic Decision-Making in the Ultimatum Game A.Sanfey, J. Rilling et al. w Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki 8 (21). 2009
 • tłumaczenie tekstu Collectivism on the Horizon: A Challenge to Pettit’s Critique of Collectivism K. Paprzyckiej w K. Brzechczyn, P. Przybysz (red.), Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki 22 (2007).

Referaty na konferencjach

 • Wykład plenarny Metody korpusowe w badaniach użycia języka u osób z zaburzeniami fizycznymi i kognitywnymi na konferencji Zderzenia poznawcze. Warszawa 21-22 maj 2017
 • From literature to speech corpora and back again. An empirical study of conceptual metaphor, Joanna Szwabe,  Jakub Bartoszewicz; 14th Conference of the International  Society for the Empirical Study of Literature and Media,  Turyn,  Włochy, 21-25 July 2014
 • Pragmatic Aspects of the Communicative Style of Polish Speakers with Physical Disabilities: a Corpus Study, Joanna Szwabe,  Jakub Bartoszewicz ;International Conference “Socio-cultural factors in style” Eötvös Loránd University, Budapeszt, 5-6 February 2014
 • Referat “A Listener-sensitive Approach to Communicative Failures” Meaning, Context and Cognition Conference, 11-13 April 2013, Łódź.
 • Referat ”Creating the Polish Child Speech Corpus” Poznań Linguistic Meeting. 8-10 September 2012
 • poster “The Polish Frequency List of Child Directed Speech”, (Z B.Etenkowski, M.Łuniewska, E.Dąbrowska, M.Szreder, M.Łaziński, E. Haman), 12th International Congress for the Study of Child Language, Université du Québec à Montréal, Montreal, Canada, 19-23 lipca 2011
 • Wpływ niepełnosprawności fizycznej na stosowanie metafor pojęciowych, 5 Poznańskie Kolokwia Kognitywistyczne połączone z VIII Zjazdem Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego, Poznań.3-4 czerwca 2011
 • poster “The Communicative Style of the Physically Disabled – a Corpus Study” Konferencja SEMDIAL 2010 14th Workshop on the Semantics and Pragmatics of Dialogue, Poznań, , Poznań 16-17 Czerwca 2010
 • Konferencja Kognitywistyka: studia w Instytucie Psychologii UAM, Obrzycko, 15-16 stycznia 2009.
 • Implicatures in child language and attribution of perceptual mental states; konferencja LANGUAGE, CULTURE AND MIND, 14-16 Lipca 2008, Odense, Dania.
 • Metapresupozycje w komunikacji inferencyjnej; konferencja Językoznawstwo kognitywne Łódź 2008, 24-26 kwietnia 2008.
 • Przypisywanie stanów mentalnych w komunikacji inferencyjnej; Umysł w świecie — świat w umyśle, Poznań 1-2 grudnia 2006.
 • Pragmatic competence; Poznań Linguistic Meeting, 2005.
 • Funkcja mindreading w pragmatyce języka; Poznańskie Kolokwia Kognitywistyczne I: Funkcje Umysłu, 2005.
 • Czy odbiór komunikatów wymaga kompetencji pragmatycznej?; VI Polski Zjazd Filozoficzny, Szczecin 2004.
 • Komunikat z perspektywy odbiorcy; IV Seminarium Kognitywistyczne, Lublin 2004.

Organizacja konferencji

VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego połączony z konferencją naukową SPOSOBY DZIAŁANIA UMYSŁU I METODY ICH BADANIA, 18-19 kwietnia 2008 w Poznaniu.

V Zjazd Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego połączony z konferencją naukową Umysł w świecie. Świat w umyśle, 2006 Poznań

 I Poznańskie Kolokwia Kognitywistyczne, 2005 Będlewo

 

Prace w toku

Korpus Mowy Dzieci Polskich