Kognitywistyka – często zadawane pytania

 

Dla wielu studentów – zwłaszcza tych z pierwszych lat – uczelniane zasady i zwyczaje nie są sprawą oczywistą. Wykorzystanie licznych możliwości oferowanych przez uczelnie łączy się z koniecznością załatwienia wielu formalności. Dział FAQ powstał z myślą o ułatwieniu studentom kognitywistyki dostępu do odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące studiów.

Jeśli nie znalazłeś na stronie odpowiedzi na pytanie dotyczące formalnej strony studiowania, napisz do nas maila na adres kognifaq@ na gmail.com, w którym opiszesz problem. Skonsultujemy się z odpowiednimi osobami z kadry i odeślemy wiadomość z rozwiązaniem. Pytanie wraz z odpowiedzią opublikujemy również na stronie.


Do czego uprawnia IOS?

O uprawnieniach w ramach IOS mówi Regulamin Studiów UAM par. 16 punkt 1.

IOS może uprawniać do:
1. do uczestnictwa w zajęciach oraz zaliczania modułów (przedmiotów) na warunkach i w terminach uzgodnionych indywidualnie z prowadzącymi zajęcia, w granicach danego roku akademickiego,
2. jak również może zezwolić na nieuczestniczenie w zajęciach, co jednak nie zwalnia studenta z obowiązku ich zaliczenia.

Uprawnienie (2) wymaga bardzo dobrego uzasadnienia i przyznawane jest niesłychanie rzadko. Zanim złożymy podanie, w którym wskażemy uprawnienie (2), wskazana jest wcześniejsza konsultacja z prodziekanem WNS ds. studenckich.

Ważne: Na początku roku akademickiego na stronie wydziału publikowana jest ,,INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU USOS W ROKU AKADEMICKIM ……”. Tam znaleźć można terminy powiadomienia prowadzących o przyznanym IOS oraz ustalenia z prowadzącymi indywidualnych warunków zaliczeń. UWAGA: Zaniedbanie tego kroku skutkuje tym, że prowadzący nie ma obowiązku respektowania przyznanego IOS.

Pełnomocnik ds. studiów – dr. hab. Paweł Łupkowski

(Ostatnia akutalizacja: 22 listopada 2017)

 

Chcę wybrać przedmiot fakultatywny spoza oferty. Jakie warunki powinienem spełnić?

Aby przedmiot mógł być zaliczany w semestrze jako fakultet, musi spełniać następujące wymagania:

  1. Przedmiot powinien być realizowany na UAM.
  2. Minimalny wymiar godzin: 30.
  3. Zajęcia prowadzone są w semestrze w którym student ma je zrealizować (nie można zaliczać zajęć zrealizowanych wcześniej).
  4. Zajęcia powinny kończyć się zaliczeniem z oceną.
  5. Przedmiot powinien mieć przypisane w USOS przynajmniej 4 punkty ECTS
  6. Należy być na niego zapisanym na USOS.

Pełnomocnik ds. studiów – dr. hab. Paweł Łupkowski

(Ostatnia akutalizacja: 22 listopada 2017)

 

Jaki komplet dokumentów należy złożyć, gdy ubiegam się o IOS?

Zasady przyznawania IOS reguluje Regulamin Studiów UAM par. 16.

Wystarczy podanie adresowane do Prodziekana WNS ds. studiów stacjonarnych, w którym:

– Zwracamy się z prośbą o przyznanie IOS na dany rok akademicki (lub konkretny semestr tego roku akademickiego).
– Wskazujemy, jaki zakres uprawnień IOS chcielibyśmy otrzymać. Zazwyczaj jest to IOS uprawniający ,,do uczestnictwa w zajęciach oraz zaliczania modułów (przedmiotów) na warunkach i w terminach uzgodnionych indywidualnie z prowadzącymi zajęcia, w granicach danego roku akademickiego” (por. pytanie Do czego uprawnia IOS?).
– Wskazujemy uzasadnienie tej prośby. Im bardziej precyzyjne uzasadnienie tym łatwiej podjąć decyzję o przyznaniu IOS. RS UAM par. 16 punkt 1. mówi jedynie, że IOS przyznawany jest w ,,uzasadnionym przypadku”. (Warto podkreślić, że studiowanie dwóch kierunków studiów nie jest tutaj dobrym uzasadnieniem.)

Do podania możemy dołączyć również załączniki mające dokumentować wskazane uzasadnienie (np. skierowanie do szpitala).

Pełnomocnik ds. studiów – dr. hab. Paweł Łupkowski

(Ostatnia akutalizacja: 22 listopada 2017)

 

Jak przebiega proces przyznawania indywidualnej organizacji studiów (IOS)?

Zasady przyznawania IOS reguluje Regulamin Studiów UAM par. 16.

IOS przyznaje prodziekan WNS ds. studenckich, więc procedura jego uzyskiwania jest dość prosta.

Punkt (5) jest tutaj szczególnie istotny. Na początku roku akademickiego na stronie wydziału publikowana jest ,,INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU USOS W ROKU AKADEMICKIM ……”. Tam znaleźć można terminy powiadomienia prowadzących o przyznanym IOS oraz ustalenia z prowadzącymi indywidualnych warunków zaliczeń. UWAGA: Zaniedbanie tego kroku skutkuje tym, że prowadzący nie ma obowiązku respektowania przyznanego IOS.

Pełnomocnik ds. studiów – dr. hab. Paweł Łupkowski

(Ostatnia akutalizacja: 22 listopada 2017)

 

Jakie wymagania powinien spełniać proponowany ITS?

Wymagania te wskazuje Regulamin Studiów UAM par. 18 (punkt 1(1)).

W ramach ITS dozwolone jest: dodawanie nowych przedmiotów do obowiązującego programu studiów; zamienianie obowiązujących przedmiotów na inne.

Proponowany program studiów:
– Nie może doprowadzić do obniżenia liczby punktów ECTS — dobieramy przedmioty tak, aby suma punktów była równa lub nieco wyższa od sumy punktów przewidzianych programem studiów na dany rok akademicki.
– Nie może doprowadzić do obniżenia ,,efektów kształcenia wymaganych dla określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia”. To wymaganie dotyczy głównie zamieniania przedmiotów z obowiązującego programu na inne. Proponowane przedmioty:
1. Muszą mieć zbliżone lub szersze efekty kształcenia w porównaniu z obowiązującymi w danym roku akademickim. Efekty kształcenia są wymienione w sylabusach zgodnych z KRK. (Nie można np. wymienić Logiki w zastosowaniach kognitywistycznych na Prawo rzymskie).
2. Powinny mieć również zbliżony poziom, tzn. nie powinniśmy w zasadzie do programu studiów 4-tego roku włączać przedmiotów z roku pierwszego (wprowadzających) — chyba, że mamy ku temu dobre powody.
3. Powinny mieć związek z kognitywistyką (profil) kształcenia. W tym przypadku — z uwagi na naturę kognitywistyki — wiele zależy od uzasadnienie doboru przedmiotów.

Wszelkie wątpliwości można wyjaśniać z opiekunem ITS oraz z pełnomocnikiem ds. studiów.

Pełnomocnik ds. studiów – dr. hab. Paweł Łupkowski

(Ostatnia akutalizacja: 22 listopada 2017)

 

Jaki komplet dokumentów należy przygotować, gdy ubiegam się o ITS?

Komplet dokumentów wymieniony jest w Regulaminie Studiów UAM par. 18 (punkt 2).

Wniosek o zezwolenie na indywidualny tok studiów powinien wskazywać:
– wybranego opiekuna wraz z jego pisemną zgodą na opiekę naukową;
– wykaz modułów (przedmiotów) składających się na indywidualny plan studiów;
– zgodę innych wydziałów albo uczelni na zaliczenie modułów (przedmiotów), z których student zamierza uzyskać zaliczenie, jeżeli wnosi on o ich uwzględnienie w indywidualnym programie kształcenia.

Przygotowujemy:
1. Podanie adresowane do Prodziekana WNS ds. studiów stacjonarnych, w którym:
– Zwracamy się z prośbą o przyznanie ITS na dany rok akademicki.
– Krótko opisujemy proponowane zmiany w programie studiów.
– Uzasadniamy proponowane zmiany w programie studiów (np. wskazując na zgodność proponowanego przedmiotu z zainteresowaniami, które znajdują odzwierciedlenie w przygotowywanej pracy magisterskiej).

2. Zgodę opiekuna ITS (opiekunem ITS może być tylko pracownik samodzielny, czyli profesor albo doktor habilitowany). Zgoda może być umieszczona jako adnotacja z podpisem na podaniu lub jako osobny dokument)

3. Proponowany plan studiów — najlejpiej w zestawieniu z planem obowiązującym na danym roku akademickim. (Plany powinny zawierać co najmniej: nazwy przedmiotów, punkty ECTS, liczby godzin i formy zajęć, formy zaliczenia; jeśli to możliwe również kody ECTS).

4. (Ewentualną) zgodę dziekana innego wydziału UAM na zaliczenie modułów, które chcemy zaliczać poza WNS.

Komplet dokumentów składamy w Sekretariacie IP UAM.

 

Optymalna procedura przygotowania wniosku o ITS przedstawia się następująco:

Pełnomocnik ds. studiów – dr. hab. Paweł Łupkowski

(Ostatnia akutalizacja: 22 listopada 2017)

 

Jak przebiega proces przyznawania indywidualnego toku studiów (ITS)?

Komentarz: Zasady przyznawania ITS reguluje Regulamin Studiów UAM par. 18.

Procedura przyznawania ITS przedstawia się następująco.

Z uwagi na to, że wniosek musi zostać przedstawiony zarówno na Radzie Instytutu, jak i na Radzie Wydziału, procedura przyznania ITS może być długotrwała. Dlatego terminy składania wniosków ustalane są z dużym wyprzedzeniem. Ogłoszenie o terminach składania wniosków o przyznanie ITS na dany rok adademicki rozsyłane jest do starostów lat.

Pełnomocnik ds. studiów – dr. hab. Paweł Łupkowski

(Ostatnia akutalizacja: 22 listopada 2017)

 Redakcja

Redaktor Merytoryczny: Aleksandra Jakóbek, IV rok kognitywistyki
Redaktor Techniczny: Wojciech Błądek, V rok kognitywistyki

Pośrednictwo:

Anna Kostrzewa, V rok kognitywistyki
Dominika Pankow, V rok kognitywistyki
Artur Bandelak, V rok kognitywistyki
Dawid Ratajczyk, V rok kognitywistyki
Joanna Grzelak, IV rok kognitywistyki
Aleksandra Wasielewska, III rok kognitywistyki
Dominika Gorol, III rok kognitywistyki